Echange

Zeréck

Austausch a Concertatioun mat de Schoulpartner zu der Covid-19 Situatioun en vue vun der Rentrée

07. September 2021
Artikel

Am Virfeld vun der Rentrée 2021-2022 huet den Educatiounsminister Claude Meisch déi verschidden Acteuren aus der Educatioun consultéiert, fir mat hinnen iwwer dat sanitäert Konzept fir d’Rentrée ze schwätzen. An de verschiddene Reunioun ass erauskomm, datt eng Majoritéit wann nëmme méiglech fir eng Schoul ouni Mask ass an datt trotzdeem och weider op Sécherheet gesat gëtt.

26.08.2021: Direktioun vun der Santé
30.08.2021: Collège des directeurs de l’enseignement fondamental
30.08.2021: Gewerkschaften aus dem Enseignement fondamental
30.08.2021: National Elterevertriedung
31.08.2021: Collège des directeurs de l’enseignement secondaire
31.08.2021: Gewerkschaften aus dem Enseignement secondaire
31.08.2021: Collège des directeurs des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
31.08.2021: Gewerkschafte vum Personal aus de Kompetenzzenteren
31.08.2021: CNEL (Conférence nationale des élèves du Luxembourg)

Hei fannt der dat sanitäert Konzept, wat um Enn vun de Gespréicher zesumme mat der Santé ausgeschafft ginn ass.