Echange

Zeréck

COVID-Bilan mat deene verschiddene Schoulpartner: Eng Serie vun Echangen

19. Juli 2021
Artikel

Eng Partie Mesuren hunn am schoulesche Beräich missen ergraff ginn an d’Schoul huet op deem Wee och nei Erfarunge gemaach an nei Instrumenter genotzt. Am COVID-Bilan geet et drëm ze kucken, wat guer net sou schlecht gelaf ass a wat ee kann an de Schoulalldag no der Kris mat eriwwerhuelen.

Am Ganze gouf et 10 Rendezvouse mat Gespréicher op ënnerschiddlechen Niveauen an a verschiddene Constellatiounen.

Datum Echange
10.06. Live Chat mam Educatiounsminister
15.06. Collège des directeurs EF
15.06. Syndicats EF
16.06. Collège des directeurs ES
16.06. Syndicats ES
22.06. Collège des directeurs Centres de compétences
24.06. Syndicats Centres de compétences
29.06. Workshop Enseignanten
01.07. Workshop Schüler
05.07. Workshop Elteren
06.07. Conseil supérieur de l’Education nationale

All dës interessant a konstruktiv Gespréicher fléissen an dat an, wat mer aus der Kris mathuelen.
De Conseil supérieur de l’Education nationale ass och nees eng éischte Kéier zanter der Kris beienee komm a soll sech mat de Conclusiounen aus dem COVID-Bilan beschäftegen. Dëse Gremium soll an Zukunft méi enk mat agebonne ginn an d’Meenung vun deenen eenzelen Acteure soll an déi verschidde Reflexiounsprozesser an der Educatioun afléissen.