Live Chat: Bilan vum Covid-Schouljoer. Wat huet sech verännert? Wat huele mer fir d’Zukunft mat?

10. Juni 2021
Wat behaalt Dir vun dësem Schouljoer zeréck? Wéi eng Gedanken/Suerge maacht der Iech? Gesitt Der Retarde bei Äre Kanner/Schüler? Wat hu mer aus der Kris geléiert? Iwwerhuele mer Reflexer/Upassungen, déi d’Kris mat sech bruecht huet?
Ukucken

Livechat mat Schüler aus der Grondschoul

12. Mäerz 2021
An engem erfrëschend éierlechen Echange hunn eng Partie Kanner aus verschiddene Grondschoulen am Dialog mam Minister Claude Meisch hir Erfarunge mam Schoulalldag a Coronazäite gedeelt, awer och e sëllege Froe gestallt.
Ukucken

Livechat vum Claude Meisch mat Schülervertrieder aus de Lycéeën

09. Mäerz 2021
Ukucken

Livechat mam Educatiounsminister

16. Dezember 2020
Ukucken