Mount: Juni 2021

Live Chat: Bilan vum Covid-Schouljoer. Wat huet sech verännert? Wat huele mer fir d’Zukunft mat?

10. Juni 2021
Wat behaalt Dir vun dësem Schouljoer zeréck? Wéi eng Gedanken/Suerge maacht der Iech? Gesitt Der Retarde bei Äre Kanner/Schüler? Wat hu mer aus der Kris geléiert? Iwwerhuele mer Reflexer/Upassungen, déi d’Kris mat sech bruecht huet?
Ukucken